In- en exclusie criteria

Inleiding

Bos-enmeerzicht is opgezet als een woon- en zorgvoorziening voor oude(re) mensen. Hun leeftijd brengt met zich mee, dat zich een scala aan gezondheidsproblemen ontwikkelt c.q. kan ontwikkelen.

Doel van de in – en exclusiecriteria

Het aangeven van de grenzen van de zorgverlening c.q. het benoemen van de criteria op basis waarvan kan worden besloten tot het niet toelaten van een bewoner in Bos-enmeerzicht
Tevens kan het als doel hebben tot overplaatsing naar een andere woonzorgvorm.

Het is de doelstelling van Bos-enmeerzicht om bewoners zorgcontinuüm te bieden, dat wil zeggen dat Bos-en meerzicht er naar streeft , bewoners te verzorgen tot het moment van overlijden ( of vrijwillig vertrek) . Bos-enmeerzicht zal zich tot het uiterste inspannen om een zorgaanbod te realiseren waardoor overplaatsing niet nodig is, ook al wordt de zorgvraag groter en intensiever
Een besluit tot uitsluiting of overplaatsing wordt genomen op grond van de in- en exclusie criteria door de directeur, de huisarts, de bewoner / diens vertegenwoordiger.

Inclusiecriteria

Voor Bos-enmeerzicht geld de inclusiecriteria:

  • dat de bewoners gelijkgestemd zijn, passen qua levensstijl en gedrag in de bestaande groep senioren;
  • voor het leveren van zorg beschikken over een passende WLZ, ZVW of Wmo indicatie

Exclusiecriteria

Voor Bos-enmeerzicht geld de volgende exclusie criteria:

  • bewoners met een instabiel psychiatrisch beeld met ernstige agressie;
  • bewoners met aanhoudend probleemgedrag ( zonder zicht op verbetering) waardoor het welzijn van de overige bewoners langdurig verstoord wordt;
  • bewoners met een IBS ( In Beschikking Stelling);
  • psychogeriatrische bewoners met een ernstige bewegingsdrang waar het “ongestoord doorlopen” een wens is en waarvoor de locatie geen faciliteit heeft;
  • bewoners die afhankelijk zijn van beademing;
  • bewoners die intraveneuze voeding nodig hebben;
  • bewoners die intraveneuze medicatie, intrathecale pompen etc. nodig hebben.